Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017