Giới thiệu

Giới thiệu

By 07/12/2017 03:17:17

Cổ phiếu HBC

Ngày 27/12/2006, cổ phiếu của Hòa Bình với mã chứng khoán HBC chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM. Với sự kiện này, Hòa Bình đã trở thành nhà thầu xây dựng tổng hợp đầu tiên tại phía Nam niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán

Điều lệ

Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình thông qua chính thức vào ngày 25 tháng 04 năm 2013.